ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

"Балаларды шыармашылы абілетін дамыту" Ашы есік кні

16 марта [сб]

 13 наурызда балабашамызда ата-аналара арналан  "Ашы есік кні" тті.  Бл іс-шараны жылда ата-аналарды балабаша мірімен жаыныра таныстыру масатында  ткізу дстрге айналды. "Ашы есік кні" таырыбы "Балаларды шыармашылы абілетін дамыту" Ата-аналар  балабашаны кн тртібімен танысып, режимдік сттерді баылады. Балалармен бірге сынылан іс-рекеттерге ат салысты. йымдасан оу іс-рекетін арады. Балаларыны жетістіктерімен танысты. р топта  балаларды  шыармашылытарынан йымдастырылан  крмені арады.  Музыкалы залда ата-аналар интерактивтік татадан ткен жылы ткізілген "Ашы есік кні" бойынша дайындалан презентациясымен ,йымдастырылан "Театр лемі" крмесімен танысты. Музыка жетекшілері йымдастыран нерлі балаларымызды неріне тнті болды. Балабаша директоры Абишева  Р.К ата-аналарды балабаша мірімен, тыныс -тіршілігімен, ткізіліп жатан іс-шаралармен, жарты жылды есеппен таныстырып тті. Балабаша медбикесі Юлдашева Л.А. балаларды денсаулыын сатау жне ныайту бойынша жасалып жатан іс-шаралара , сонымен атар ауіпті дертті алдын алу шараларына тоталып тті. діскер Кубекова А.К. ата-аналара "Балаларды шыармашылыын дамыту" баяндамасын сынды. Ата-аналар трт топа блініп, спорт зала ктерілді. Ата-аналар педагогтарды сынан шебер кластарына ат салысты. Жарасбаева К.Е   ермексазбен жмыс жасауды крсетіп, ата-аналармен жауазын глін жасады. Баймуханова А.С. оригами дісі бойынша  ата-аналармен бірге ертегі растырып, ааздан ртрлі заттарды жасап йретті.  Ишмухамбетова Л.Р  жне Жаканова А.Х ата-аналара дстрден тыс сурет салу дістерін крсетіп, сурет салуа сынды. Ал балабаша психологы ата-аналара р трлі  тсті тастармен ааз бетінде алай бейнелеп, з армандарын бейнелеуге болатынын крсетті. Ата-аналар барлы аялдамалара ызыа , белсене ат салысты. Соында "Досты шеберін" рып, ата-аналармен тамаша би биленді.  з ойларын сынылан алмаларда жазып, ааша ілді. алдырылан ой трткілерден байаанымыз, "Ашы есік кні" ата-аналар кілінен шыты.  

Ата-аналар жмыстары

200531d53e25192d3af17f94202aeb2f.jpg

1e4139821b8a579b21e65d2ef960b728.jpg

2a4837b573502d8e4633b9cd04c9ee91.jpg

"Ашы есік кні" бойынша ата-аналар ойы

8c51d485f4907635637a7e7a286ae626.jpg


Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.