ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

"Рухани жаыру" бадарламасын іске асыру жніндегі іс-шаралар жоспары

БЕКІТЕМІН»: останай аласы кімдігіні «останай аласы кімдігіні білім бліміні №6 ббекжай- башасы» МКК директоры (мр мен директор олы бар) А.М.Койшина


 

«Рухани жаыру» бадарламасын іске асыру жніндегі іс-шаралар жоспары

№ 6 ббекжай-башасы

 

Мероприятия

Сроки  проведения

Ответственный

араша

Мемкелет Басшысыны «Болашаа  бадар:рухани  жаыру»атты  мааласын тсіндіру жне ілгерілету бойынша іс-шаралар жоспарын зірлеу

Баяндама «Рухани жаырудын  жарын жолы»

Доклад «Взгляд в будущее модернизация общественного сознания»

араша

2017-2018

 оу жылы

Директор,

аза тілі малімі

Желтосан

«Туелсіздік-рухани жаыру кепілі»

Независимость –залог  модернизации общественного сознания

желтосан

2017-2018

Директор, діскер

атар

Рхани жаыру скелен рпаты –дара  жолы

Трбие  жмысындаы инновациялар арылы балаларды  бойына патриотты  трбие салауатты мір салтын алыптастыру

атар

2017-2018

Трбиешілер

Апан

Днгелек  стел «аза тілін  латын ліпбиесіне кшуы»

Круглый  стол

«О переходе алфавита казахского языка с кириллицы на  латинскую графику»

6 апан

Директор,діскер, тіл мамандары

Интеллектуалды ойын:  «Адам жне азаматша»

14 апан

діскер

Фото-крем

«останай аласыны крікті жерлері»

23 апан

Трбиешілер

ОУД для МО на тему: «аза лтты ойындары»

22 апан

Дене шынытыру инструкторы

Наурыз

 

 «1 наурыз – Алыс айту кні» акциясы

1 наурыз

Трбиешілер

«8 наурыз Халыаралы Аналар мерекесіне» арналан ертегіліктер

5-7 наурыз

Муз. жетекшілері

Трбиешілер

«22 наурыз лысты лы кні мейрамы» мерекелік іс-шаралар (барлы топтарда)

19 наурыз

 Муз. жетекшілері

Трбиешілер

«аза  халыны салт-дстрі» суреттер крмесі

16 наурыз

аза тілі мен аылшын тілі малімдері

«азаты лтты ойындары» фестивалі

19 наурыз

Дене шынытыру инструкторы

Суір

 «азаты лтты ертегілерін оимыз» ертегілер апталыы

2-6 суір

Трбиешілер

«арыш лемінде» шебер олдар крмесі

9-13 суір

Трбиешілер

«Мені тобым,мені  шаын  планетам» буклеттер сайысы

10-12 суір

Трбиешілер

Интеллектуалды ойын: «1001 маал, 101 жмба»

20 суір

діскер, психолог

 «Отбасымызды дет-рпы» гіме-кеес

25 суір

Трбиешілер

Мамыр

 

«лы  дала  нері» шебер олдар крмесі

1-3 мамыр

Трбиешілер,

аза тілі малімі

 «Біз кплтты мемлекет трынымыз» гіме

2 мамыр

Трбиешілер

 «Мені атам- мені матанышым»фото-крме

7-11мамыр

Воспитатели, Психолог

«кем, шешем жне мен» сайыс

21 мая

Физ.инструкторы

«ош бол, балабаша!» ертегілік

25-31 мая

діскер, трбиешілер, муз.жетекші

 

 

10 мая 2018 в 10:38

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.