ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

Директор жанындаы кеесті хаттамасы

Директор жанындаы кеесті

№ 3 хаттамасы

8 араша 2017 жыл

останай . атысандар:топ трбиешілері,

діскер, психолог,директор

Кн тртібінде:

1. Мектепке дейінгі мекемелерді басшыларды кеесіні материалдарымен таныстыру.

Директор: ойшина А.М

2. Балалар жне ата – аналар арасындаы салауатты мір салтын сатау бойынша атарылан жмыстарды орытындысы.

діскер: Жаканова А.Х

3. «Болашаа бадар» атты мааласын тсіндіру жне ілгету бойынша іс – шаралар жоспарын зірлеу.

аза тілі малімі: Жунусова Т.

4. «Снді кзгі киім» балалармен алалаы сайыса атысу

Музыка жетекшілері: Абдигалиева Л, Нурпеисова А

5. Таам блогы мен кір жуатын блмені жай кйі.

ШМ: Грязева Т.В.

Кеес материалдарымен таныстырды ойшина А.М.

Екінші сра бойынша діскер Жаканова А.Х. тыдалды. Балалар мен ата- аналар арасында салауатты мір  салтын сатау бойынша ата – аналармен кеестер берілді. Ата – аналар жиналысында гімелер жргізілді.

шінші сра бойынша «Болашаа бадар» атты мааласы жнінде аза тілі малімі Жунусова Т. тыдалды. Ілгету бойынша іс – шаралар жоспарын зірлеп таныстырды.

Тртінші сра бойынша «Снді кзгі киім» балалар байауы бойынша музыкалы жетекшілер Абдигалиева Л. жне Нурпеисова А. хабарлап, ережелері жайында айтып тті. алалы байауа атысар алдында  бірінші балабаша арасында ортаы жне ересек топтары арасында ткізілетіні жайлы айтып тті. Балалармен осымша дайынды кестесін жасады.

Таам блогы мен кір жуатын блмені жай кйі жайлы ШМ Грязева Т.В сз сйледі.

Шешімі:1. Салауатты мір салтын сатау бойынша дене шынытыру жетекшісіне осымша ата – аналар, балалармен ортаы жне ересек топтары арасында сайыстар ткізілуін айтып ту.

 2. Сайыса атысты атысатын топтар трбиешілеріне ата – аналармен жне балалармен осымша жмыстар ткізілсін. Музыка жетекшілері балалармен  музыка залында осымша дайындытар ткізілсін.


                                Директор жанындаы кеесті

№ 6 хаттамасы

Апан  2018 жыл

останай .

  атысандар:топ трбиешілері,

діскер, психолог,директор, дене трбиесі инструкторы

Кн тртібінде:

1. Мектепке дейінгі мекемелерді басшыларды кеесіні материалдармен таныстыру.

Директор: А.Койшина

 

2. Балабашадаы дене шынытыру, сауытыру жмыстарыны йымдастырылуы.

Дене шынытыру нсаушы: А.Сабитов

 

3. «Рухани жаыру» бадарламасын іске асыру нтижесін талылау.

аза тілі малімі: Т.Жунусова

 

4. Балалар йытайтын блмелерді жаратандыруды (оснащение) сйкестігі туралы есеп беру.

ШМ: Грязева Т.В

  Бірінші сра бойынша балабаша директоры Койшина А.М сз сйледі. Ол кеесте болан матермалдармен таныстырды. Бірінші сра бойынша  директор Койшина А.М. сз сйледі. Мекепке дейінгі мекемелерде жргізілетін басшылыты жоспар материалдарымен таныстырды.  Мегерушілік жмыс, дістемелік кабинетте атарылатын жмыс жне шаруашылы жмыс материалдарын тізіп тоталып тті.

Екінші сра бойынша дене шынытыру нсаушысы Сабитов А. сз сйледі. Дене шынытыру жне сауытыру жмыстарыны йымдастырылуы жайлы айтып тті. Сауытыру жмыстарыны іске асырылуыны  о трлі жолдарын , яни, саппен жруде орындалатын дене ыздыру жаттыулары, шеберде жру, жыланша жру жаттыуларын атап тті.  Кптеген дала ойындары  трлеріні шынытыру , сауытыру жмыстарына белсенділігімен таныстырып тті.

шінші сра бойынша «Рухани жаыру» бадарламасы іске асыру жайында аза тілі малімі Жунусова Толын сз сйледі. Ол рухани жаыруды баыттарымен таныстырып тті: 1. Бсекеге абілеттілік, 2. Прагматизм, 3. лтты бірегейлікті сатау, 4. Білімні салтанатын ру, 5. азасьанны революциялы емес, эволюциялы дамуы, 6. Сананы ашытыы. Сонымен атар, балабашада жоспарланан апан айындаы іс-шараларды атап тті, сайыс трлерін, крме баыттарымен таныстырды.

Тртінші сра бойынша ШМ Грязева Т.В сз сйледі. Ол топтарды йытайтын блмелеріндегі жаратандыруды сйкестігі жайында айтып тті. Барлы санитарно-эпидимиологиялы нормаа скес. Топтарда 80%  жары лампаларыны ауыстырыланы жайында есеп берді. Тек кейбір топтарды жарытануында ауыстыру мселесі туындап отыранын айтып тті. («Балапан» жне «Абота»)

Шешімі:

1. Дене шынытыру жне сауытыру жмыстарын йымдастыруы бойынша айтылан кптеген ойындарды олданып балалармен йымдастырылан оу іс – рекеттер ткізу.

2. «Рухани жаыру» бадарламасын толытырып рі арай арастыру.

Жоспар бойынша бір жыл бойы ткізіп отыру.

Жауапты:  діскер

Топ трбиешілері

Директор: Койшина А.М.

Хатшы: Бекбулатова А.С.

 

 

14 мая 2018 в 09:07

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.