ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

дістемелік бірлестіктерді жоспары

                                                                         2017/2018 оу жылына арналан

дістемелік отырысыны жоспары

Ересек жне ортаы топтар

Ай аттары

Таырыбы

Жауаптылар

араша

 

 

 

 

Дамыту ойындары жне дидактикалы ойындар арылы мектеп жасына дейінгі баланы танымды рекетін арттыру

Болдусова С.М.

антар

 

 

 

 

Денсаулы сатау технологияларын пайдалана отырып баланы денсаулыын ныайту.

Кенбейсова Н.М

Суір

 

 

«Мгілік Елімізді -Мгілік тілі»

 

Мукашева А

Мамыр

 

 

 

«Рухани жаыру»

(срет крмесі «аза лтыны салт-дстрлері»)

 

Данибекова

 № 6 Ббекжай  балабашасы2017-2018  ОУ ЖЫЛЫНА АРНАЛАН ЖАС МАМАНДАРМЕН  ЖМЫС ЖОСПАРЫ.

ткізілетін іс - шара  мазмны

Мерзімі

Жауапты

1

Жас  мамандара тлімгер стаздар таайындау. Оу бадарламасы бойынша  кеес  беру.

ыркйек

А.С.Баймуханова

2

Жас мамандар мектебіні жмыс жоспарын ру, отырыс жоспарларын бекіттіру.

ыркйек

А.С.Баймуханова

3

Бірлестік жмысына жас маманды тарту, саба  жоспарларын жасау лгілері жнінде  нсау беру.

ыркйек

діскер. А.С.Баймуханова

4

Балабаша  ебек  тртібі ережелерімен таныстыру

ыркйек

А.С.Баймуханова

5

Жас мамандарды тлімгер стаздарды сабатарына  атыстыру

Жыл бойы

А.С.Баймуханова

 6

Практикалы саба:«Педагогикалы-психологиялы міндеттер мен проблемалы ситуацияларды  шешу жолдары»

араша

А.С.Баймуханова Психолог-

 7

Жас мамандара наты кмек йымдастыруда диагностикалы зерттеу жмыстарын жргізу.

 Желтосан

Тлімгер стаздар

 8

Дгелек стол: «Жас мамандарды білім жетілдіруі жайы»

атар

Тлімгер стаздар

9

Онлайн семинар:  Білім беру технологиялары мен діс – тсілдерін олдану жолдары.

Апан

Тлімгер стаздар

Жас мамандар

10

Семинар: « Баспасз беттеріне маала жазу»

Наурыз

діскер

Тлімгер стаздар

11

Конференция: «Мен трбиешімін.иындытарды жеу жолдары  » Трениг.Сауалнама

Апан

А.С.Баймуханова Психолог-Н.В.Мазурок.

Жас мамандар

12

«Рухани Жаыру бізді болашаымыз» Баяндама .

Жас маман – 2018

Сайыс. лаатты  стаздан лгі аламыз!!!

Мамыр

А.С.Баймуханова

Тлімгер стаздар

ПЛАН методического объединения русских групп

на 2017-2018 уч.г.

 

месяц

тема

ответственные

октябрь

Формирование элементарных математических представлении посредством развивающих игр

Воспитатель:Есеналина А.С.

январь

" Здоровьесбережение в ДОУ"

Воспитатель:Жарасбаева К.Е

март

«Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств у детей дошкольного возраста в реализации Патриотического акта «Мгілік Ел»

 

 

   Воспитатель:Айгазина К.И

май

 «Реализация программы « Рухани Жангыру» в детском дошкольном учреждении».

Воспитатель: Рыбалка Е.А.Кіші жас шамасындаы топ трбиешілеріні

дістемелік бірлестік отырысыны

жмыс жоспары

2017-2018 оу жылы

Таырыбы

Мерзімі

Жауапты

1

 «Жаа стандарт негізінде йымдастырылан оу ызметіні жаа заман талабына сай технологиялы трлері»

ыркйек

Бекбулатова А.С.

2

«Математикалы ойын жиынтыы» дістеме,ойындары.

араша

Агадилова Ж.Ж.

3

«Мгілік ел» лтты идеясын іске асыруда  мектепке дейінгі жастаы балаларды бойында рухани-адамгершілік ндылытарын алыптастыру».Баяндама

 

антар

Кемелова Т.К.

4

"Болашаа бадарла- ма:  рухани жаыру"

 

Мамыр

Тулеужанова Ж.О.


14 мая 2018 в 09:11

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.