ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

"Рухани жаыру" бадарламасы педагогикалы кеесте

№3 хаттама 25.01.2018ж

«останай аласы кімдігіні

білім бліміні №6 ббекжай-башасы» МКК

 

Таырыбы: «Блдіршін , сау болып с!»

атысандар: Балабаша педагогтары (28)

Педкеес трайымы: Койшина А.М.

Хатшы: Жунусова Т.К.

Кн тртібі:

1. Ересектер мен балаларды міріндегі денсаулы маынасы мселесіні дйектемесі.

2. ызметкерлер мен балаларды сыраттарын талдау

3. Рухани жаыру – дене шынытыру о

- «Шыдап денсаулы туралы» ата-аналарды сауалнамасын талдау

- «МД науастыты тмендету бойынша жмысынан нтижелілік туралы» таырыпты баылауды орытындылауы.

4. «Толеранттылы апталыы» ткізу бадарламасы

 

1-ші сра бойынша балабаша директоры сз сйледі. «Денсаулы – бірінші байлы» екендігін тілге тиек еткізе отырып, «Бізді басты масатымыз баланы денсаулыы мен трбиесі» деп басты назарды денсаулыа брды. Сол себепті, о йымдастырылуы, озалмалы ойындар жне іс-шараларды жзеге асырылуында денсаулыты шынытыра тсетін діс-тсілдер мен жаттыулара назар аудару керектігін айтып тті.

2-ші сраты медбике Мусапирова Г.А. талдап берді. Жылды бірінші жартысындаы балаларды атысуы мен алу себептеріне есеп берді.

3-ші срата, «Рухани жаыру» бадарламасыны балабаша мірінде жзеге асырылуы талыланды. Бадарлама аясында, балабашада алалы дістемелік бірлестік ткені баяндалды. дістемелік бірлестікте, дене трбиесі оу ызметтері арылы «Рухани жаыру» бадарламасыны лгілерін жзеге асыру жолдары крсетілді. аза халыны лтты ойындарын ойнау арылы бала денесін шынытыру, лтты ойын арылы ептілікке, шапшадыа йрету жолдарын аншалыты жзеге асыруа болатындыы сарапа салынып тті.

4-ші 4.12.-8.12.17ж аралыында «Толеранттылы апталыы» ткізілді. р кнге атаулар беріліп, белгілі бір таырыптармен ткізілді.

1 кн: «Мейірім мен бейбітшілік» акциясы. Ата-аналармен «Сіз толеранттысыз ба?» анкетесы тті. р топта «Мейірім деген не?»,  «Досты деген не?» деген гімелер топтарды ткізілді.

2 кн: «Біз тату баламыз» спортты ойын жргізілді.

3 кн: «Шынайы тілектер» зара педагогтар арасында «Жасырын дос» акциясы тті

Сонымен атар, педагогтар р трлі таырыпта О жргізді. ткізілген оу ызметтеріне сараптама жасалып, ойылан масаттарына жеткендігі айтылды. Біратар оу ызметтеріне сыныстар мен пікірлер айтылды.

Педагогикалы кеесті шешімі:

1. Денсаулы ктімі, сіресе, балаларды амандыы бірішні кезекте екендігін естен шыармау;

2. Медбикені талдауына байланысты балаларды кнделікті атынасуын адаалау, анытамалар талап ету;

3. Сауытыру шараларын немі жасап, «Рухани жаыру» бадарламасын немі жзеге асыру;

4. йым арасында жне балалармен арым-атынаста толеранттылы мселелерін ойдан шыармай, немі жзеге асыру;

 

Педкеес трайымы: (мр мен олы бар) А.М. Койшина

Хатшы: (олы бар) Т.К. Жунусова

 

 

15 мая 2018 в 15:56

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.